Show Intro

Xinjiang Dance

Umbrella

Tinikling

Kungfu Hip Hop

Broadsword

Mongolian

Straightsword

Iron Fan Soft Fan

Binasuan, Fribbon, Flag

Whitesleeves

2018 KSA+KAP Cultural Show

2017 KPop Night